Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecSkašov

Hasiči

Hasiči

  

Zpráva SDH ve Skašově u příležitosti oslav 120. výročí založení dobrovolných hasičů ve Skašově

Vážené dámy a pánové,milý hosté a příznivci hasičů

Dovolte mi abych Vás přivítal na dnešním slavnostním dnu hasičů ve Skašově, kdy společně s Vámi chceme oslavit 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru ve Skašově. Ve své zprávě bych Vás chtěl seznámit s historií i současností SDH ve Skašově tak, jak je zaznamenaná knihách protokolů ze schůzí dobrovolných hasičů ve Skašově od prvé ustavující schůze až po současnost.

Členové SDH ve Skašově vždy svědomitě pečovali od svého založení o knihy zápisů a díky této pečlivosti se do současné doby uchovaly všechny zápisy ze schůzí SDH a samozřejmě i z té prvé ustavující, která byla před 120 lety.

Většina z nás hasičů a občanů naší obce si pamatují,že hlavní podnět k založení sboru dobrovolných hasičů ve Skašově dal mohutný požár ulice v roce 1892,který jak některé prameny tvrdí vznikl v č.p.36. Oheň se rychle šířil od přešticko-nepomucké silnice na obytné domy jejichž střechy byly ze slaměných došek.Tehdejší domy stály podél ulice jedna vedla druhé .Popelem lehla téměř celá ulice a byly zničeny domy v místech kde dnes stojí domy s č.p. 36, 18, 80, 79, 57, 17, 34, 33, 54,16, 40 a 61. Zhoubný požár se zastavil až u č.p.39 které zde stojí dodnes. K řádění tohoto živlu museli občané pouze přihlížet, protože nebylo účinného prostředku k jeho likvidaci.

Historie sboru dobrovolných hasičů ve Skašově začíná 26.listopadu roku 1893, kdy se uskutečnila ustavující schůze.

Na této ustavující schůzi se přihlásilo 23 členů činných a 20 přispívajících. Výše příspěvku přispívajících členů byl 1 zlatý nebo 60 krejcarů.

Na mimořádné schůzi SDH 6. května 1894 bylo hlavním předmětem jednání o vysvěcení stříkačky. Slavnostní den vysvěcení stříkačky byl 27. května 1894. 

V roce 1895 byla postavena hasičská kolna a stojí dodnes, kdy však již neslouží hasičům.

První valná hromada SDH ve Skašově se konala 26. prosince 1894. Se zachovaných zápisů z jednání dobrovolných hasičů ve Skašově nelze přehlédnou věkové složení hasičů. Z 23 členů činných bylo 15 členů věkem do 25 let do 30 let pět do 35 let dvěma nejstarším bylo 44 let.

V prvním roce bylo konáno celkem 9 schůzí. Velitel ve své řeči uvedl, že sbor měl roce 1894 8 cvičení praktických a platně spolupůsobil při dvou požárech v Malinci a v Neurazech 1894. V dalším roce 1895 vyjeli hasiči ze Skašova k požáru do Měčína . a k požárům celkem 8 statků. 20. června 1895 bleskem způsobený požár zachvátil dvě stavení ve Skašově čp. 42 a 31. Byl to tedy rušný rok a členové sboru vynakládali mnoho sil při ochraně majetku spoluobčanů.

Do nesnází se sbor dostal v roce 1912, kdy následkem místních politických rozmíšek a nesnášenlivostí jednotlivých členů, postranními pomluvami 8 členů nejstarších a nejžádanějších dne 8. května 1912 odevzdalo veliteli zbroj a oznámili starostovi vystoupení ze sboru.Co se vlastně v obci událo: Rozhodnutí oněch osmi členů můžeme chápat jako reakci na zásah starosty při představení ochotnického spolku Kometa. Hráli se psohlavci Aloise Jiráska a po představení měla být taneční zábava. Starosta tuto zábavu nepovolil, protože v druhé hospodě měl taneční zábavu agreární dorost. Ochotníky mezi kterými bylo oněch osm členů hasičského sboru se urazilo, že starosta přivedl na představení četnickou asistenci.

Na mimořádné valné hromadě 1. června 1912 velitel poděkoval vystupujícím členům sboru za jejich lásku a práci ku sboru a věří, že se s nimi neloučí navždy. Na této valné hromadě byli přijati noví členové.

V roce 1914 se sbor zúčastnil požáru v naší obci, kdy vyhořela myslivna. Cvičení se nepořádalo žádné, poněvadž se doma jen málo členů zdržovalo.

Na počest padlým skašovských hasičů a občanů v 1.světové válce položí dnes hasiči věnec k pomníku v místním parku po skončení slavnostní schůze.

První schůze sboru po 1. světové válce se konala 30. října 1918 a řádná vlaná hromada 10. ledna 1919 za přítomnosti 24 členů činných a 11 členů přispívajících. Po roce 1920 došlo ve sboru k nebývalému rozvoji. Účast na schůzích vykazovala až 80 přítomných. Do konce roku 1924 bylo kromě družstva mužů ještě družstvo dorostenecké a dokonce i družstvo žen.

Již v roce 1932 na členské schůzi sboru 1. ledna je předložen návrh Josefem Kohoutem, aby se o pouti sehrálo divadlo. K tomuto návrhu všichni přítomní svůj souhlas dávají. Byla nastudována řada divadelních her pod vedením vzdělavatele sboru a učitele Karla Frýdla. V roce 1930 skašovští hasiči osvědčili svou zdatnost při požáru v Radachovech a brzy na to v roce 1931 v Žinkovech. V těchto letech bylo již zřejmé, že ruční stříkačka nestačí na úspěšný zásah a bylo proto na členské schůzi 18. října 1933 usneseno, aby se zaslala žádost na obecní úřad v obci na zakoupení motorové stříkačky. Den 15. listopadu 1933 zůstane v dějinách obce Skašova a SDH dnem památným neb tento den byla zakoupena motorová stříkačka. Týž den svolal bratr jednatel schůzi sboru dobrovolných hasičů do společenské místnosti Františka Štádlera. Na schůzi se dostavil zástupce z firmy Ebert z Prahy a zástupce firmy Stratílek. Starosta udělil slovo panu Ebertovi, který ve svém dlouhém referátě hovořil o výhodách jeho stříkačky, což bylo všemi přítomnými vzato na vědomí. Na to převzal slovo zástupce firmy Stratílek pan Beránek, který referát p. Eberta odůvodnil na žádost některých občanů a sám ve své řeči uvedl výhody, které jejich stříkačky mají. Po krátké debatě podali obě firmy své nabídky. Firma Ebert nabízela stříkačku s motorem ŠDODA a výkonem 32 HP a pístovým nasáváním o dodávce 1200 litrů za min. za cenu 24.000 Kč včetně příslušenství za 5.500 Kč. Firma Stratílek nabídla dvoukolovou motorovou stříkačku, model 323 se čtyřválcovým motorem o výkonu 32 HP originál Stratílek s centrifudním čerpadlem od dodávce 1200 až 1250 lit/min. na lafetových jasanových kolech kompletní s celým příslušenstvím, dále 200m konopných hadic, naviják na hadice a vše za cenu 32.000 Kč. Na motor i čerpadlo záruka 3 roky. Po delším debatování byla přijata nabídka od firmy Stratílek a sepsaná kupní smlouva. K slavnostnímu předání motorové stříkačky došlo 13. května 1934. 

Takže ke cvičení na župním sjezdu, který se po 34 letech konal obět v naší obci dne 15. července 1934 nastupovalo hasičské družstvo s novým, na tehdejší dobu, velmi moderním vybavením. Musíme říci, že 80-ti letý Stratílek je i v dnešní době po celkové rekonstrukci provozuschopný, a je stále opatrován v naší hasičské zbojnici. K vidění je i dnes venku před hospodou a budete jej mít možnost vidět i v akci při dnešních závodech v „netradičním“ požárním útoku, které začnou v 15:00 hodin.

Ale zpět k historii. Slavnostní dny v roce 1934, které v obci otevřelo předání motorové stříkačky byly zakončeny akcí na tu dobu nevídanou a odvážnou. Ve Skašově byl ve spolupráci s Plzeňským aeroklubem uspořádán letecký den. Letiště upravili činní členové sboru na loukách za vsí za pomoci majitelů pozemků. Když zvláštní komise zjistila, že provizorní letiště odpovídá předpisům dne 16. září kolem 9 hodiny přiletěla 3 letadla.

Zcela určitě naše první motorová stříkačka osvědčila své kvality při hašení požáru stodoly čp. 20, kde byly uchráněny sousední objekty v těsné blízkosti

V témže roce 1934 bylo navrženo, aby se v Hliníkách vybudovala vodní nádrž, která by měla význam pro velikou část obce.

Za nacistické okupace stagnoval politický i společenský život, ale ani v těchto letech sbor hasičů nerezignoval a pracoval v podmínkách, které mu dovolovala 2. světová válka. Na výborové schůzi 21. února 1942 byl předložen návrh na zakoupení hasičského auta. Těžká válečná doba však zakoupení hasičského auta neumožnila.

Po skončení 2. svět. války se činnost sboru začala rychle rozvíjet. První schůze výboru se sešla 7. ledna 1946. Na schůzi hasičského sboru dne 13. května 1946 se splnil sen o zakoupení hasičského auta. Auto UNRA zn. CHEVROLET. Na zaplacení auta ve výši 52.500 Kč však sbor neměl. V pokladně na hotovosti bylo jen 21.690 Kč a na zaplacení celé částky zapůjčili bezúročně někteří členové sboru. S tímto dluhem se sbor vypořádal díky zemskému národnímu výboru, který v lednu 1947 poslal skašovským hasičům příspěvek ve výši 20.000 Kč. O tom, že auto hasičského sbor se využívalo pro občany celé obce, je vidět ze zápisu z 8. ledna 1947, kdy byl stanoven poplatek za jízdu autem např. do Nepomuka za 300 Kč, do Měčína 130 Kč, do Plzně 700 Kč. atd. Čekací doba se účtovala 50 Kč/hod. Na valné hromadě 19. ledna 1947 se hodnotila práce sboru a mimo jiné i přínos auta, které po sečtení vynesl sboru částku 7.345 Kč. První zásah s tímto autem k požáru se datuje dnem 11. srpna 1946, kdy se sbor zúčastnil hašení požáru v Žitíně. V tomto období se velmi aktivně rozvíjela činnost sboru. V hojném počtu se zúčastňovali veřejného a okrskového cvičení v okolních obcích. Při těchto cvičeních vystoupili muži, kteří cvičili s háky a cvičení sekyrkové.

V poválečných letech auta na našem venkově nepatřila k běžnému vybavení, proto zaslouží hasičský sbor ocenění, že se zasloužil o přidělení sanitního auta značky ŠKODA-TUDOR do naší obce. Sanitka sloužila občanům, až do doby, kdy jej převzalo nově budované zdravotnictví.

Činnost sboru v počátku 50 let značně ovlivnily politické změny v našem státě a v naší obci socializace vesnice. V r. 1951 se sešel sbor na členské schůzi. Od této schůze však 4 roky není v knize žádný zápis a nelze proto uvést jak sbor pokračoval v činnosti.

Další činnost sboru se začala rozvíjet až od roku 1955, kdy na výroční schůzi 18. prosince byl zvolen nový výbor, do jehož čela byl navržen předseda František Hulec mladší. Rozvoj činnosti sboru již nebyl tak výrazný jako v poválečných letech, je pravděpodobné, že tuto činnost negativně ovlivnilo zakládání zemědělských družstev a s nimi spojená represivní opatření proti některým občanům. V této době se již sbor dobrovolných hasičů na základě zákona č. 18/1958 přejmenoval na místní jednotu požární ochrany. V duchu zákona byla snaha vedení sboru i nadále pomáhat našim spoluobčanům při zdolávání požárů. Poprvé se v zápise jedná i o preventivní činnost sboru. Činnost sboru mimo svých povinností se zaměřila i na pomoc v zemědělství a to v místním družstvu.

V období 60 a 70 letech místní jednota hasičská neměla tak výrazné úspěchy, co se týče hasičských vystoupení a cvičení. A že se sboru preventivní činnost dařila je vidět z toho, že v uvedeném období byl v obci pouze požár stohu u kravína v roce 1960. Sbor však nezapomínal na výcvik mužstva, na udržování požární techniky a auta. Na návrh hasičského sboru bylo v obci zajištěno vyčištění rybníka na návsi pro zajištění dostatku vody v případě požáru.

Takto pokračovala činnost sboru až do roku 1974, kdy byl na výroční schůzi zvolen nový výbor, v jehož čele stáli noví mladí členové hasičského sboru. Předsedou se stal Žežulka Petr, velitel Voska Vladimír, pokladník Mašát Václav, jednatel Hulec František, řidiči strojníky Wohlmut Václav, Vaniš Václav, Baumruk Jan 91, revizoři Fiala Josef 49 a Mašek Jiří 16. Zvolením tohoto výboru dobrovolných hasičů ve Skašově, můžeme říci, že v té době zahájila svou úspěšnou činnost generace současných sedmdesátníků. Již na této schůzi byl podán návrh na nutnost postavení nové hasičské zbrojnice. Na členské schůzi 23. června 1977 bylo rozhodnuto, aby vedoucí funkcionáři sboru zajeli k prohlídce hasičské zbrojnice do Kbela, aby se mohlo zahájit jednání s místním národním výborem o výstavbě. Rok 1974 je i rokem, kdy do našeho sboru přibyli noví členové. Jsou to: Linhart Jaromír, Baumruk Vlastimil, Mašek Josef, Trhlík Jan, Heřman Václav, Brand Jan 43, Baumruk Jan 7, Baumruk František ml. 108, Fiala Václav 38, Huřťák Karel 90, Šrámek Karel, Vodička Miroslav, Týml Bohuslav, Kohout Jaroslav, Tříska Jaroslav a Kybic Jan 89. Činnost sboru pod vedením nového výboru za přispění nových mladých členů se velmi dobře rozvíjela.

Při volbách do nového výboru v roce 1976 bylo zvoleno vedení sboru ve stejném složení. Za nové členy výboru byly navržení Baumruk František ml. 108, Šrámek Karel a Baumruk Jan byl zvolen referentem pro mládež. Že volba referenta pro mládež byla správná se dozvíme ještě další části této zprávy. Protože Jan Baumruk pracoval s mládeží u SDH hasičů téměř 20 let a to velmi úspěšně. Pro úspěšné rozvíjející se činnost sboru měl velký význam nákup vozidla TATRA 805 od vojenské správy.

Rok 1976 patří k významným, neboť byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice. Největší podíl na zahájení stavby nové hasičské zbrojnice patří především Josefu Brandovi, tehdejšímu předsedovi MNV ve Skašově. Stavba hasičské zbrojnice pod vedením Jana Trhlíka velmi dobře pokračovala a k 28. listopadu 1976 bylo zejména hasiči a ostatními občany odpracováno 1.143 brigádnických hodin a k tomuto dni prostavěno 114.000 Kč. Na výstavbu nové hasičské zbrojnice dostal náš sbor příspěvek od státní pojišťovny ve výši 100.000 Kč. Stavební práce na výstavbě hasičské zbrojnice pokračovaly ihned počátkem roku 1977 již pod vedením nového předsedy MNV pana Jana Fialy. Stavba hasičské zbrojnice byla dokončena v průběhu prvních 5 měsíců roku 1977 za velmi aktivní pomoci zejména členů hasičského sboru. Slavnostní den otevření nové hasičské zbrojnice byl 11. června 1977. Žáci ze Skašova zde poprvé představili veřejnosti jak se naučili zacházet s hasičskou technikou. Mezi prvními žáky, kteří úspěšně reprezentovali náš sbor byli: Petr Baumruk, Jiří Tolar, Slávek Svoboda, Jan Baumruk ml. 7, Petr Kucendorf a Petr Žežulka.

V roce 1977 byl u hasičské zbrojnice vybudován sušák na hadice.

Velmi náročná práce sboru byla při udržování hasičské techniky a to požární stříkačky PS 8 spolehnutí zejména při soutěžích v požárním útoku. Bohužel, při okresním kole opět selhala požární stříkačka PS 8 a družstvo se umístilo na předposledním místě. I přes tyto problémy se dařilo strojníkům Wohlmutovi, Kurylukovi a zejména veliteli Voskovi udržovat stroj PS 8 provozuschopný a hasičské vozidlo pojízdné pro potřebu případného zásahu požáru.

Nesmíme zapomenout, že velký podíl na výstavě místní prodejny potravin mají členové našeho hasičského sboru.

Na den 11. června 1983 připravil sbor dobrovolných hasičů slavnostní den k oslavám 90 výročí založení hasičského sboru ve Skašově. Po slavnostní schůzi proběhl ve 14 hodin průvod obcí, který skončil na cvičišti, kde proběhla soutěž v požárním útoku. Této soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 2 družstva žáků. Našemu soutěžnímu družstvu se podařilo na tuto soutěž dobře připravit i techniku a umístilo se na 6. místě časem 46,1 sec., což byly pouze 4 sec. za vítězným družstvem z Vlčic. V soutěži žáků naše družstvo ve složení Fiala Libor, Vladimír Tolar, Marek Mašát, Karel Šrámek ml., Josef Míkovec, Zdeněk Heřman, Luboš Žežulka, Petr Mašek a Luboš Týml zvítězilo časem 31,2 sec. před družstvem hasičů z Lužan. K slavnostnímu dni přispěla i výstava historických stabilních strojů a stříkaček bývalého našeho člena Karla Kuryluka. Po skončení soutěže byl slavnostní den ukončen taneční zábavou v místním pohostinství. Našemu sboru se slavností den organizačně podařil a již 2. října téhož roku jej čekal další náročný úkol a to zajištění branného závodu okresního kola Hry PLAMEN pro 400 účastníků soutěže z celého okresu připravil náš sbor velmi pěknou trať branného závodu na myslivecké střelnici. I tento závod se podařil našemu sboru na výbornou a dostalo se nám pochvalného uznání od OV SPO. Na výroční členské schůzi 25. 11. 1983 bylo proto možné hodnotit velmi aktivní a dobrou práci sboru pod vedením jeho předsedy Petra Žežulky a velitele Vladimír Vosky. Na této schůzi se naše organizace zavázala na připravované výstavbě víceúčelové nádrže (zdejšího koupaliště) odpracovat v příštím roce 2.000 brigádnických hodin a že nezůstalo jen u závazku, jsme se všichni přesvědčili při samotné výstavbě, protože toto sportovní zařízení ve kterém se dnes scházíme, je především dílem hasičů a ostatních našich občanů za podpory MNV v Horšicích a jeho tajemníka Jana Baumruka.

Celkově úspěšná práce našeho sboru byla odměně tím, že náš sbor dostal v lednu 1984 přidělenou požární stříkačku PS 12 s kompletním vybavením, a tak jsme měli velmi dobrou náhradu za nespolehlivý stroj PS 8. V tomto roce 1984 po úspěšném organizačním zabezpečení branného dne nám okresní výbor SPO svěřil konání obvodního kola Hry PLAMEN na 13. května 1984. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev. I tato soutěž se nám organizačně vydařila. V těchto letech náš sbor dobře pracoval a bylo nám 14. 5. 1988 svěřeno zajištění obvodního kola Hry PLAMEN.

Již v předchozím roce 1987 byla dokončena víceúčelová nádrž a okolní úpravy byly provedeny až v první polovině roku 1988 za hojné účasti našich občanů. Tuto slavnost zabezpečovaly všechny složky v obci, náš sbor se zavázal zajistit finanční zabezpečení této akce. Večer pak pokračovala taneční zábava s dechovou hudbou Čerchovanka na parketu u koupaliště. Tato akce byla velmi dobře navštívena, což mělo dobrý finanční efekt do pokladny hasičského sboru.

Dobrou činnost sboru v těchto letech neovlivnilo ani nepojízdné vozidlo TATRA 805, které bylo nutno nahradit jiným požárním vozidlem Pokud bylo potřeba jet na soutěže žáků i družstva mužů přepravu techniky zajistili členové sboru vlastními auty. Bylo proto na členské schůzi 13. 5. 1989 předložen návrh na zakoupení hasičského auta AVIA 30. Po dobrých zkušenostech z organizací soutěže mladých požárníků nám bylo opět v roce 1990 svěřeno pořádání obvodního kola Hry PLAMEN, které se konalo 15. května 1990 v tomto areálu na koupališti. I tato soutěž se nám podařila úspěšně zajistit.

Dne 13. 10. 1990 se našemu sboru podařilo získat hasičské vozidlo AVIA 30 s úplným hasičským vybavením bezplatný převodem od hasičů z Dobřan. Je nutné připomenout, že o zajištění tohoto hasičského vozidla se především zasloužil náš bývalý starosta sboru dobrovolných hasičů pan Jan Baumruk. Na výroční členské schůzi dne 25. 1. 1991 došlo ke změně funkce předsedy sboru. Po úspěšné práci předsedy Petra Žežulky, který stál v čele sboru 17 let. Do čela našeho sboru na této výroční členské schůzi byl zvolen na funkci starosty Jan Baumruk 91, který i nadále vedl naši mládež. Dalšími členy nového výboru byli zvoleni: velitel Týml Bohuslav, jednatel Šrámek Karel st., hospodář Šeba František, materiálně technický referent Zdeněk Heřman, strojník Sikyta Bohouš, referent prevence Mašek Petr, člen výboru Tříska Jaroslav, Wohlmut Václav, Baumruk František ml. 108, revizní komise Tříska František, Kostínek Libor. V prvém roce činnosti byl výbor sboru postaven před důležitý úkol. Od OV SPO náš sbor byl požádán o zajištění okresního kola Hry PLAMEN 1991 za účasti 15 družstev z celého okresu. Ubytování účastníků bylo ve vlastních stanech v prostoru koupaliště. Vlastní soutěž byla zahájen branným závodem v prostoru bývalé myslivecké střelnice a pokračovala pak v sobotu i v neděli na koupališti. Máme ještě všichni v dobré paměti, že se nám soutěž organizačně vydařila. I další léta byla úspěšná a v roce 1991 jsme 22. 6. pořádali okrskovou soutěž a naši mladí muži se umístili na 1. místě. V celém tomto úspěšném období náš sbor nezapomínal na kulturní akce. Pravidelně pořádal hasičské plesy, májové zábavy v místním pohostinství a pouťovou zábavu v areálu koupaliště. Tyto akce byly vždy finančním přínosem do pokladny. Pro získání finančních prostředků pravidelně zajišťujeme sběr železného šrotu. Je už samozřejmostí, že vždy v jarních měsících zabezpečujeme vyčištění zdejšího koupaliště.

Skutečné lokalizace požáru se sbor zúčastnil v roce 1992, kdy 19. srpna v dopoledních hodinách vznikl lesní požár v lokalitě za lesem na výměře cca 2 ha. Hašení požáru se zúčastnilo 7 okolních sborů s cisternami a úkolem našeho sboru bylo zajistit čerpací stanoviště v prostoru koupaliště. Po částečné lokalizaci požáru však náš sbor zajistil nepřetržité střežení požářiště po dobu 3 dnů ve dne i v noci v čele s velitelem Bohuslavem Týmlem až do jeho úplné likvidace. Dne 6. září 1992 kolem 1 hodiny v noci vypukl požár v zemědělské usedlosti čp. 4 u soukromého zemědělce Jana Baumruka ml. Po vyhlášení hasičského poplachu sirénou a členem našeho sboru Lubošem Žežulkou, se naše družstvo dostavilo k požáru jako první a v té době byl požár rozšířen již na celou střechu budovy, proto začali chránit sousední dům čp. 5. Zde se projevila obětavost i akceschopnost našich hasičů, kteří dokázali ve velmi krátké době uvést hasičskou techniku do provozu a zajistit první zásah ze studně u kapličky. Po příjezdu profesionálního sboru z Přeštic po napojení na cisternu pokračovali jsme v ochraně budovy čp. 5 a okolí. Po částečné lokalizace požáru v ranních hodinách předali profesionální hasiči požářiště našemu sboru. Díky iniciativě našich členů sboru zejména Jaroslavu Třískovi a za pomoci občanů naší obce se podařilo z hořící budovy zachránit veškerá úroda obilí soukromého zemědělce a uskladněný materiál na novou sousední stavbu kravína a zamezit tím větším škodám. Na výzvu velitele sboru se dostavilo 25 hasičů našeho sboru, kteří se následující noci střídalo ve střežení hořícího objektu. Po celý týden se hasiči starali o kontrolu požářiště a lokalizace ohnisek požáru.

Slavnostní den oslav 100. výročí založení SDH se konal dne 17.července 1993. Jan Baumruk zahájil slavnostní schůzi. Hlavním bodem programu byla zpráva jednatele Karla Šrámka ve které přítomné seznámil a historií a současností SDH ve Skašově. V průběhu slavnostní schůze bylo předáno ocenění některým skašovským hasičům.

Z rukou starosty obce Miloslava Tolara a zástupce OV SH ČMS p.Štefana obdrželi medaili za příkladnou práci :

Baumruk Jan 7 Kohout Josef 53 Žežulka Petr st. Václav Wohlmut

Tříska Jaroslav Týml Bohuslav Šrámek Karel St.

Věrnostní medailí byl odměněn Vladimír Vozka za 20.let práce velitele sboru.

Zástupce OV SH ČMS p. Jiří Štefan předal naší organizaci „Medaili za příkladnou práci“. Odpolední program byl zahájen průvodem všech soutěžících hasičů a položením věnce k pomníku na památku padlým hasičům a skašovským občanům v první světové válce. Poté následovala soutěž v požárním útoku. Soutěž v požárním útoku zahájilo družstvo Skašov I ve složení: K.Šrámek ml., Klasna Václav, Voráček Petr, Mašek Petr, Fiala Libor, Baumruk Petr a Luboš Žežulka. Výsledný čas 27,23 sec. byl dobrým vstupem do soutěžního odpoledne čímž se družstvo Skašov I umístilo v  soutěži v požárním útoku na 2. místě. Družstvo Skašov II (starší generace) ve složení : Týml Bohuslav, Sikyta Bohumil, Václav Wohlmut, Kohout Jaroslav st., Baumruk František, Šrámek Karel st., a Tříska Jaroslav dosáhlo času 30.93 sec. a umístilo celkově na 6. místě v soutěži. Nejmladší hasičské družstvo Skašov III ve složení Baumruk Jan ml, Týml Pavel, Kohout Jaroslav ml., Týml Vladimír, Baumruk Pavel, Jandík Jan a Jandík Martin, dosáhli času 34,80 sec a celkově obsadili 10. místo v soutěži. V průběhu slavnostního odpoledne si všichni přítomni mohli prohlédnout nejmodernější hasičskou techniku. Následovala soutěž jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami, kterého se zúčastnilo 14 soutěžících. Z našich členů se zúčastnil Fiala Libor, který se umístil na 5 místě a Voráček Petr na místě 11. Slavnostní den oslav 100 výročí založení dobrovolných hasičů ve Skašově se vydařil nejen organizačně,ale i finančně. O dobré organizaci celého odpoledne se pochvalně vyjádřili zástupci OV SDH přímo při soutěži a konstatovali, že naše soutěž byla zajištěna lépe než okresní soutěže. O tom ,že se tato akce vydařila finančně hovoří pokladní zpráva. Celkové příjmy z této akce byly ve výši 38.507,60 Kč. Slavnostní den pokračoval taneční zábavou. O velké účasti hovoří fakt, že ani 500 připravených klopenek nestačilo pro všechny účastníky slavnostního dne hasičů.

Dne 29.7. roku 1993 byl na členské schůzi poprvé předložen návrh, aby hasiči zajistili turnaj v nohejbalu tříčlených družstev neregistrovaných hráčů v areálu koupaliště u příležitosti Skašovské pouti. Nápad se líbil a nutno připomenout, že v letošním roce budou hasiči ze Skašova pořádat již 21 ročník turnaje v nohejbalu trojic.

Úspěšný rok 1993 skašovských hasičů pokračoval v účasti na soutěži v Horušanech dne 30.7.1993 kde družstvo Skašov I obsadilo v soutěži v požárním útoku 1. místo a družstvo Skašov III 5. místo.

Na členské schůzi 8.10.1993 byla pro nedostatek dětí ukončena téměř po dvacetileté činnosti účast skašovských dětí v okresní soutěži Hře Plamen. Ze žákovského družstva přestoupili žáci do družstva dorostenců. Výrazné úspěchy však družstvo dorostenců nemělo.

Poté se činnost sboru pravidelně opakovala, kdy každý rok bylo zajištěno vyčištění koupaliště, proveden sběr železného šrotu. Pravidelně se pořádal turnaj v nohejbalu. Účast na soutěžích v těchto letech byla v požárním útoku byla velice nízká a s obtížemi se jedno naše družstvo zúčastňovalo okrskových soutěží. Důvody byly v podstatě dva: zastaralá technika a dalším důvodem byl nezájem o soutěž od některých členů našeho sboru.

Na výroční valné hromadě 6.2.1999 vystřídal ve funkci dosavadního starostu Jana Baumruka Martin Fiala a dosavadního pokladníka Františka Šebu Jaroslav Kohout, kterého od 24.5.2001 nahradil ve funkci pokladníka Radek Přibáň, kteří své funkce svědomitě vykonávají do současné doby.

Baumruk Jan z funkce starosty sboru odstoupil na vlastní žádost. Pracoval ve výboru sboru dobrovolných ve Skašově od roku 1974. Od r.1976 se věnoval práci s mládeží a to velice úspěšně. Všechny skašovské děti přivedl k požárnímu sportu, k lásce k hasičům, naučil je základy hasičského řemesla a dnes tito jeho žáci stojí v čele našeho sboru. Tím položil základ k další činnosti dobrovolných hasičů ve Skašově.

První činnost žákovského družstva se datuje od roku 1976. Ještě před tím, než se malé děti začaly zajímat o hasičskou techniku vedla paní Mašková naše malé pionýry v oddílu Záře ke společné práci a zábavě. Tento oddíl pracoval pod vedením paní Maškové až do roku 1980 a již v této době za úzké spolupráce s Janem Baumrukem 91,, který naše děti přivedl k požárnímu sportu a do okresní Hry PLAMEN. Léta ubíhala a naši mladí hasiči se každoročně zúčastňovali na soutěži Hry PLAMEN a pravidelně postupovali do okresního kola. Za úspěšnou reprezentaci byli naši mladí hasiči účastí na táboře mladých požárníků ve Zruči u Plzně, krajském setkání pionýrů v Kraslicích a krajském setkání pionýrů v Nuzerově.

Významného úspěchu v nedávné historii dosáhli členové našeho sboru v roce 2001. Jako jediný sbor dobrovolných hasičů z okresu Plzeň-jih se ve dnech 4.a 5.května 2001 zúčastnilo naše hasičské družstvo ve složení Martin Fiala ,Karel Šrámek ml., Petr Voráček , Vladimír Týml, Radek Kohout ,Luboš Tříska, Kohout Jaroslav ml. Baumruk Pavel a Přibáň Radek pokusu o vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody hadicemi pomocí otevřených nádržích. Organizátoři „Dobrovolní hasiči České republiky chtěli ukázat ,že i dobrovolní hasiči mají v naší republice místo mezi profesionály a aby ukázali sílu dobrovolných hasičů uspořádali dosud největší součinnostní cvičení dobrovolných hasičů z celé České republiky. Při pokusu o překonání rekordu bylo požito 2657 hadic B 145 hasičských vozů dopravena voda z Máchova jezera bývalým vojenským prostorem Ralsko na vzdálenost 47,2 km v čase 18 hod a 30 min .Tímto výkonem byl překonán dosavadní nejen český ,ale i světový rekord v dálkové dopravě vody. Při rekordním pokusu bylo z Máchova jezera načerpáno 624000 litrů vody .Cvičení se zůčastnilo1202 mužů ze 131 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR za účasti družstva SDH ve Skašově.Tento světový rekord v dálkové dopravě vody je zapsán do Guinessovy knihy rekordů a právem se proto naše družstvo může pyšnit názvem „Mistři světa“ jak je uvedeno na dokumentaci vystavené v budově zdejšího Obecního úřadu.:

Když dobrovolní hasiči našeho sboru na valné hromadě 18.1.2002 plánovali pravidelné úkoly na tento rok netušili, že naši republiku zasáhnou povodně a to největší za posledních 100 let. I když naše obec nebyla zasažena povodněmi v takovém rozsahu jako jiné vesnice a města ukázali naši hasiči, že jsou dobře připraveni nejen na soutěže, ale i na zásah při mimořádných událostech. Naši hasiči při povodních ve dnech 12. a 13. srpna v roce 2002 zajišťovali v naší obci nepřetržitě ve dne i v noci až do 13.8. 16.hod. čerpání vody ze zatopených sklepů a studní. Bylo zajištěno čerpání vody z 22 sklepů a třech studní. Na čerpání vody se podílelo 19 členů SDH ve Skašově. Tímto obětavým zásahem skašovských hasičů kteří nastoupili ve svém volném čase pomoc svým spoluobčanům bez nároku na odměnu se zabránilo zatopení objektů a domů v dolní části obce a tím i následným škodám. Za tuto obětavou pomoc patří všem zůčasněným hasičům dík a uznání za pomoc svým spoluobčanům.

Na výroční valné hromadě dne 14.12.2002 požádal o uvolnění z funkce dlouholetý velitel sboru Bohumil Týml. Na funkci velitele sboru byl navržen a jednohlasně schválen všemi přítomnými členy Vladimír Týml, který je ve sboru dobrovolných hasičů od svých žákovských let. Jedním z nejnáročnějším úkolem pro rok 2003 bylo zajištění výkonné hasičské techniky, aby naše družstvo bylo schopné konkurovat na soutěžích v požárním útoku ostatním dobře vybaveným sborům v okolí a okrese Plzeň-jih. Za finančního přispění Obecního úřadu se podařilo zajistit soutěžní stříkačku PS 18 včetně nových savců a dopravního a útočného vedení. V roce 2002 se proto finanční částka z rozpočtu obce pro potřeby a vybavení hasičů vyšplhala na částku téměř 100.000,-Kč. Spolupráce SDH ve Skašově s Obecním úřadě lze hodnotit na velmi dobré úrovni. Skašovští hasiči mají podporu členů zastupitelstva a dostatek finančních prostředků na všechny akce pořádané SDH.

Za posledních více než dvacet let, po sametové revoluci, se nejen změnila organizace hasičů v rámci celé České republiky, ale zejména se změnila a zlepšila technika, kterou hasiči používají při své práci k likvidaci požárů, při dopravních nehodách, povodních a ostatních mimořádných událostech. Profesionální hasiči jsou v našem kraji pod hlavičkou HZS Plzeňského kraje a nejbližší jejich sídlo od naší obce je v Přešticích a Nepomuku. Přeji nám všem, aby spolupráce mezi profesionálními hasiči a dobrovolnými se i nadále rozvíjela ku prospěchu všech našich spoluobčanů. Pro nás pro všechny bude nejlépe, když se profesionální a dobrovolní hasiči budou scházet pouze při podobných slavnostech jako máme dnes u nás.

A nyní informace k  novodobé historii. Posledních 20 let pořádá náš sbor každoročně o skašovské pouti nohejbalový turnaj trojic a pouťovou zábavu. V letošním roce proběhne v sobotu 10. srpna již 21. ročník nohejbalu trojic, takže tato tradice se nám zatím daří držet. K tomuto mohu doplnit, že v letošním roce se skašovští nohejbalisté zapojili i do okresní nohejbalové ligy. Hasiči také provádějí sběr železného šrotu, kdy už tato akce není každoroční, jelikož materiálu už není tolik jako v letech minulých.

V roce 2003 proběhly oslavy 110 založení SDH Skašov. Slavnosti byly započaty jako dnes výroční valnou hromadou, položením květin k pomníku padlých a poté proběhly závody ve sportovním požárním útoku. Tehdy se zúčastnilo 15 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše družstva mužů se umístila na 1. a 10. místě. Pohár za první místo je vystaven v této hospodě. Účast návštěvníků byla tehdy velká, kdy byla k vidění profesionální i historická hasičská technika a dále zásah při vyproštění osob z vozidla.

V roce 2006 jsme provedli zásadní opravy na tažené stříkačce PS 16, kdy jsme osadili výměník, aby nedocházelo k přehřátí stroje a porušení těsnění pod hlavou. Od provedení této opravy pracuje tato stříkačka spolehlivě. Zároveň došlo k poruše dobové vývěvy tohoto stroje a jelikož již nebyly dostupné díly na její opravu byla zakoupena a namontována současná vývěva na výfukové plyny, používaná ve stroji PS 12. Nyní je tedy tato stříkačka plně funkční.

V roce 2007 jsme provedli předem domluvenou opravu a celkovou renovaci historické stříkačky zn. Stratílek z roku 1933. Jedná se o první motorovou stříkačku našeho sboru a již jsem se o tomto stroji v dnešním referátu zmiňoval. V tomto roce byla na tomto historickém stroji provedena celková generálka motoru a celková renovace laku a popis provedený písmomalířem. Náklady na opravu byly 15.000,- Kč a finančně nám pomohl místní OÚ. Výsledkem je plně funkční stroj, který můžete vidět dnes v akci při soutěži v netradičním požárním útoku. Ke stroji jsme zakoupili nové savice na které jsme osadili dobové šroubení.

V roce 2008 jsme provedli v rámci údržby požárních nádrží vyčerpání vody z požární nádrže na Hliníkách, kde bylo poté provedeno odbahnění a vyčištění od vodních rostlin. Stejným způsobem byla provedena údržba rybníka v horní části obce, u domu rodiny Fialovi čp. 38

V roce 2009 jsme se rozhodli obohatit program nohejbalového turnaje o vystoupení keltské divadelní skupiny. Toto vystoupení se velmi líbilo a tak jsme ho opakovali ještě v roce 2011, jelikož v roce 2010 nám celý den zkazilo počasí. V roce 2011 bylo vystoupení Keltů opět zajímavé, ale diváků již přišlo méně. Proto jsme se v roce 2012 rozhodli pro změnu a pozvali jsme šermířskou skupinu Harcíři z Rokycan. Zájem veřejnosti o jejich vystoupení byl již velmi malý, takže se nám investice 12.000,- Kč vůbec nevyplatila. Proto do budoucna o podobném zpestření při nohejbalovém turnaji zatím neuvažujeme.

V e spolupráci s Obecním úřadem Skašov jsme dále tento rok zakoupili dvě cedule na hasičskou zbrojnici a to znak, včetně označení že se jedná o hasičskou zbrojnici , včetně vyznačení letopočtu založení našeho sboru. Obě cedule si můžete na zbrojnici prohlédnout.

Rok 2011 je doufejme zásadním rokem a to z důvodu, že bylo přijato hodně nových členů do našich řad. Do našeho sboru jmenovitě vstoupili Tomáš Urban, Lukáš Dobrý, Radek Přibáň ml., David Tolar, Jiří Tolar ml., Roman Macas, Martin Fišák, Dan Fišák a Tomáš Fišák. K tomuto je nutno doplnit, že Tomáš Urban byl 9.3.2013 zvolen velitelem našeho sboru.

V roce 2012 jsme pro utužení kolektivu zakoupili přenosné chlazení na pivo, včetně malé elektrocentrály za cca 15.000,- Kč. Dále byl za částku 27.000,- Kč zakoupen zánovní vojenský variabilní stan, který můžete vidět venku v areálu zdejšího koupaliště.

Dále pak se náš sbor účastnil zásahů při povodních a záplavách. Pomocí naší techniky byly čerpány sklepy i studny místních občanů. Zasaženo bylo i místní koupaliště, kam vtekla povodňová vlna z obce. Dne 3.července 2012 ve večerních a nočních hodinách postihly obec Skašov bleskové povodně. Pří bleskových povodních došlo zejména ve spodní části obce k zatopení studní a sklepů. V nočních hodinách v obci Skašov zasahovali profesionální hasiči v nejvíce ohrožených domech č.p.109 a č.p.19. Sbor dobrovolných hasičů Skašov zajistil dne 4.7.2012 v době od 7.00 hod. - 19,30 hod. odčerpání vody ze zatopených studní a sklepů zejména ve spodní části obce Skašov. Celkem bylo zatopeno při této povodni vyčerpáno 11 studní a tři sklepy. Do akce SDH bylo zapojeno celkem 10 členů SDH Skašov, z nich čtyři byli uvolněni ze zaměstnání.

V letošním roce dne 2.6.2013 při dlohotrvajících deštích došlo k zatopení k několika sklepů a studní. Členové SDH v počtu šesti členů zajistili vyčerpání jednoho sklepa dvou studní a zajistili odčerpání vody ze zahrady včetně pročištění kanalizace.

. Mám za to, že náš sbor, který patří mezi menší sbory v okrese PJ a má k dnešnímu dni 37 členů vykonal za dobu své existence velký kus práce. Tato dnešní zpráva nemůže však obsáhnout všechny úkoly a činnosti, které sbor dobrovolných hasičů ve Skašově za 120 let vykoval. Věřím,že všichni skašovští hasiči za podpory členů zastupitelstva obce si svůj sbor dobrovolných hasičů uhájí pro další generace ve prospěch našich spoluobčanů, tak jako jej naši předkové hájili před 120.lety. K tomu Vám všem přeji mnoho zdraví, hasičům úspěchy na poli doufejme opět i sportovním, aby práce hasičská byla pro každého hasiče koníčkem a zábavou bez ničivých požárů a živelních pohrom. V dnešním slavnostním odpoledni Vám všem přeji příjemnou pohodu, dobrou zábavu v našem kulturním a sportovním areálu koupaliště a skašovským soutěžním družstvům hasičů úspěch v soutěži v dnešním „netradičním“ požárním útoku.

Datum vložení: 14. 8. 2013 11:49
Datum poslední aktualizace: 14. 8. 2013 12:02

Obec

Svátek

Dnes je 25.7.2024

Svátek má Jakub

Zítra má svátek Anna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 18/8 °C
sobota 27. 7. jasno 21/8 °C
neděle 28. 7. skoro jasno 25/11 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie